Vapetasia Royalty II

Vapetasia Royalty II

$29.99

Vanilla C, hazelnut, tobacco.

70 VG/30 PG